Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Anunţuri UAB
 
Metodologia de organizare a concursului de consiliere și orientare profesională pentru elevi - „Partener UAB”, Proiect finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională, Contract CNFIS-FDI-2019-0255


 

Ministerul Educaţiei Naţionale

Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior
Beneficiar: Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
PROGRAM INTEGRAT
IV DE CREȘTERE A ECHITĂȚII SOCIALE, ACCES LA STUDII ȘI PE PIAȚA MUNCII PENTRU LICEENI, STUDENȚI ȘI ABSOLVENȚI PRIN DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR ȘI A SERVICIILOR DE CONSILIERE ÎN CARIERĂ

Proiect finanţat din  Fondul de Dezvoltare Instituţională, Contract CNFIS-FDI-2019-0255

 

 

Metodologia de organizare a concursului de consiliere și orientare profesională,

 Partener UAB

 

Metodologia de organizare a concursului de consiliere și orientare profesională,  Partener UAB

 

 

1. Introducere

            Concursul de consiliere și orientare profesională, Partener UAB, este organizat de către Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara,  în cadrul proiectului „PROGRAM INTEGRATIV DE CREȘTERE A ECHITĂȚII SOCIALE, ACCES LA STUDII ȘI PE PIAȚA MUNCII PENTRU LICEENI, STUDENȚI ȘI ABSOLVENȚI PRIN DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR ȘI A SERVICIILOR DE CONSILIERE ÎN CARIERĂ", cofinanţat de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin  Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat - Contract CNFIS-FDI-2019-0255, activitatea A4,  Realizarea de acțiuni de suport echitate pentru elevi, studenți și absolvenți participanți la activități de proiect (inclusiv voluntariat).

 

Obiectiv specific: Facilitarea accesului la studii superioare a liceenilor din județul Alba și județele conexe, prin dezvoltarea de  module de consiliere în carieră on-line și acordarea de premii de absolvire a modulelor.

 

Beneficiari: 170 elevi de liceu, din județul Alba și județele conexe, provenind din localități sub 10.000 de locuitori (având domiciliul în localitățile respective).

 

Activitate: Organizarea unui concurs de consiliere și orientare profesională, bazat pe parcurgerea a 24 de module tematice, de consiliere și orientare profesională, on-line, pe platforma Moodle (componenta platformei destinată proiectului), cu premii de absolvire a modulelor.

 

Echipa organizatorică. Responsabilităţi:

Expertul parteneriate are rolul de a disemina informaţiile cu privire la regulamentul concursului, în licee, în timp util și de a preda expertului pentru acţiuni suport, lista elevilor înscrişi la concurs, pentru fiecare liceu, respectiv de a disemina rezultatele concursului în licee.

Experții consiliere și psihologii au rolul de a-i asista pe elevi în alegerea unuia sau mai multor module tematice.

 

2. Tematica

l  Concursul constă în parcurgerea pe platforma proiectului (componentă Moodle), a unor module de consiliere și orientare profesională on-line, care se finalizează cu un test de evaluare, prin care elevul își evaluează cunoștințele elementare despre un anumit domeniu (6 întrebări tip grilă din 9, 1 punct/răspuns corect), precum și cunoștințele generale despre viața studențească (3 întrebări tip grilă din 9, 1 punct/răspuns corect).

l  Elevul îşi va alege, în funcţie de preocupări şi de domeniul vizat în urmarea studiilor superioare și îndrumat de către experții consiliere și psihologi, cel puțin un modul de consiliere și orientare profesională din cele 24 de module disponibile, construite corespunzător celor 24 de programe de licență existente în oferta educațională actuală a universității.

l  Participantul la concurs va trebui să parcurgă două materiale de pregătire și anume, Ghidul specializării aferent modulului ales și Ghidul studentului de la UAB.

        

3. Înscriere și condiții de eligibilitate

l  Înscrierea elevilor la concurs se va face în perioada 13-22 Noiembrie 2019, în licee, sub coordonarea experților în consiliere/psihologi, prin intermediul listelor trimise de către directorii liceelor la Inspectoratul Școlar Județean.

l  Lista cu elevii înscrişi se va preda expertului pe acţiuni suport din cadrul proiectului, în format electronic editabil, dar şi în format tipărit cu semnătura directorului liceului, prin intermediul expertului parteneriate, care după verificări, o va transmite pentru crearea conturilor, secretarului de module on-line.

l  Lista conturilor pentru fiecare elev va fi transmisă expertului parteneriate care va lua toate măsurile ca aceasta să parvină elevilor în timp util, până la data începerii concursului.

l  La concurs se pot înscrie toți elevii claselor a XI-a si a XII-a de liceu, provenind din localități sub 10.000 de locuitori (având domiciliul în localitățile respective), din județul Alba și județele conexe (certificați prin listele cu participanți la concurs transmise sub semnătura directorului de liceu).  

l   Lista de înscriere conţine datele de identificare ale elevului, media generală pe anul anterior şi modulele alese (minim 1), sub următoarea formă:

 

ANTET PROIECT

DENUMIRE CONCURS

DENUMIRE LICEU

Nr.

crt.

Nume Prenume

elev

Clasa/

Profilul clasei

Localitatea de domiciliu

Media generală pe anul anterior

Modul/Module

(elevul poate parcurge și alte module decât cele alese inițial)

Date de

contact elev

(telefon, e-mail)

Observaţii

Semnătură elev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURĂ DIRECTOR,

DATA

 

l  Pentru participarea la concurs, fiecare elev se va loga pe platforma proiectului cu ID-ul contului (creat de echipa de proiect pe baza listelor cu elevii înscriși), NUME.PRENUME.COD LICEU și parola 1234 (parola se poate schimba ulterior).

l  Alegerea modulului/modulelor se poate face după logare, în funcție de preferințele elevului. În situația în care elevul parcurge și finalizează mai multe module de consiliere (inclusiv testul), va fi luat în considerare punctajul cel mai mare. După finalizarea unui modul, elevul nu mai poate reveni asupra lui, ci doar, eventual, parcurge alt modul.

 

 

 

4. Calendarul şi locul de desfăşurare

Concursul (parcurgerea modulelor și a evaluării aferente) va avea loc pe platforma Moodle, în componenta destinată proiectului în intervalul 2-6 Decembrie 2019 sau pe alt interval în funcție de condițiile concrete ale concursului. Elevii vor avea la dispoziţie întreaga perioadă pentru a parcurge modulul/modulele, putând reveni asupra modulului/modulelor și a testului, în mai multe sesiuni de lucru, atât timp cât modulul (incluzând testul) nu este finalizat.

 

5. Evaluarea

l  La finalul concursului, va avea loc ierarhizarea elevilor după punctajul de concurs. Elevii vor completa on-line un test grilă, având 9 întrebări cu 4 variante de răspuns și cu un singur răspuns corect. Pentru 6 din cele 9 întrebări, elevul va folosi Ghidul specializării alese, iar pentru celelalte 3, Ghidul studentului de la UAB.

l  Punctajul de concurs se va obține ca medie artitmetică simplă între punctajul obținut la testul grilă și media generală pe anul anterior, ambele fiind disponibile pe platformă, la finalul concursului, pentru fiecare elev în parte. Media generală pe anul anterior va fi introdusă pe platformă de pe listele de înscrieri, acestea fiind avizate și semnate de către directorii liceelor. Punctajul de la testul grilă se va obține automat prin intermediul instrumentelor de evaluare utilizate de platformă.

l  În cazul în care un elev va alege să parcurgă mai multe module de consiliere, pentru punctajul de concurs, se va considera cel mai mare punctaj obținut, dintre toate modulele parcurse.

l  Dacă există situații care necesită departajare, se va considera media generală pentru penultimul an, fiind solicitate, în acest sens, informații școlii. Următorul criteriu de departajare va fi nota de la testul de evaluare, apoi apartenenența la un liceu din localitățile sub 10.000 de locuitori. Alte criterii de departajare pot fi decise de echipa de proiect, cu consultarea experților parteneriate liceu-universitate, dar numai înainte de declanșarea concursului și cu informare prin site-ul UAB.

 

             6. Premii și diplome

l  Rezultatele concursului Partener UAB se vor anunţa pe site-ul UAB, după încheierea perioadei de concurs. Fiecare elev participant care finalizează cel puțin un modul (inclusiv testul de evaluare) va primi diplomă de absolvire a modulelor.

l  Se vor acorda 150 de premii, în valoare de 300 de lei, fiecare, pentru 150 dintre participanți. Ierarhizarea concurenţilor, în vederea acordării premiilor, se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor de concurs.

l  Acordarea diplomelor și a premiilor se va face de regulă, în licee, de  către echipa de proiect, în cadrul unor sesiuni publice, până la data de 20 decembrie 2019.

l  După caz, se vor acorda și premii speciale elevilor cu performanțe deosebite în concurs, fiind vizați în special elevii care parcurg cu succes mai multe module de consiliere și orientare profesională.

l  În situaţia în care nu sunt întrunite condiţiile necesare pentru a avea suficienţi participanţi, comisia îşi rezervă dreptul de a actualiza metodologia, astfel încât toate premiile prevăzute să fie acordate.

                      

MODULE DE CONSILIERE ONLINE

 

        1.        Istorie

        2.        Limba şi literatura română - Limba şi literatura  engleză

        3.        Traducere şi interpretare (engleză-franceză)

        4.        Economia comerţului, turismului şi serviciilor

        5.        Administrarea afacerilor

        6.        Finanţe şi Bănci

        7.        Contabilitate şi informatică de gestiune

        8.        Marketing

        9.        Informatică

      10.      Măsurători terestre şi cadastru

      11.      Electronică aplicată

      12.      Ingineria mediului

      13.      Inginerie urbană şi dezvoltare regională

      14.      Drept

      15.      Sociologie

      16.      Asistenţă socială

      17.      Administraţie publică

      18.      Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

      19.      Educaţie fizică şi sportivă

      20.      Kinetoterapie şi motricitate specială

      21.      Terapie ocupaţională

      22.      Teologie ortodoxă pastorală

      23.      Muzică religioasă

      24.       Artă sacră

 

 

                                                          

 

 

 

Anunt publicat de Anunţuri UAB
Data publicarii: 2019-11-11,12:30:04Data expirarii: 2020-01-11,12:30:04