Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Anunţuri UAB
 
ANUNȚ PRIVIND FACILITĂȚILE REGISTRULUI MATRICOL UNIC

ANUNŢ PRIVIND FACILITĂŢILE REGISTRULUI MATRICOL UNIC

 

Prin intermediul Registrului Educaţional Integrat, site https://www.rei.gov.ro/, se poate accesa o bază de date unică la nivel naţional, care cuprinde informaţii detaliate referitoare la studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior din România. 

 

Toate persoanele înregistrate în sistem sunt identificate în mod unic, în condiţii de integritate şi securitate, asigurându-se gestiunea unitară a traseului educaţional al acestora.

 

În baza datelor concrete şi permanent actualizate sunt generate rapoarte care pot fundamenta o paletă amplă de procese, de la adaptarea ofertei educaţionale, la nivel de universitate, până la dezvoltarea politicilor în domeniu, la nivel naţional.

 

În acelaşi timp, se are în vedere obţinerea unei imagini reale a capitalului uman dezvoltat prin învăţământ superior: numărul de participanţi şi absolvenţi, pe cicluri şi domenii de studiu, nivel de şcolaritate şi formă de finanţare, aceste date contribuind la evitarea erorilor de raportare şi descurajarea falsificării diplomelor.

 

Studentul, respectiv absolventul, are acces în timp real la informaţii referitoare la parcursul preuniversitar şi universitar. De asemenea, are oportunitatea de a participa la diferite studii prin intermediul cărora poate comunica reprezentanţilor universităţii  şi autorităţilor centrale opiniile sale despre specializările urmate şi dezvoltarea lor profesională.

 

Platforma vine în întâmpinarea universităţilor, punându-le la dispoziţie un sistem unic de transfer şi raportare, care facilitează procesul de colectare unitară a datelor primare şi transmiterea acestora către instituţiile centrale (CNFIS, MECS, INS etc.).

 

Prin interoperabilitatea cu alte sisteme informatice existente în domeniu, se permite nu doar gestiunea integrată a studenţilor din sistemul de învăţământ pentru toate ciclurile, programele şi anii de studiu, ci şi sprijinirea schimbului de informaţii dintre actorii implicaţi.

 

Printr-o interfaţă usor de utilizat, universităţile îşi pot înregistra, stoca şi gestiona toate informaţiile referitoare la studenţii proprii, rezultând o evidenţă unică pe plan naţional. Validarea datelor se realizează prin utilizarea unor seturi de nomenclatoare la nivel naţional, dezvoltate şi actualizate în cadrul platformei.

 

 

Datele rezultate vor permite universităţilor să îşi analizeze în mod periodic programele de studii din punctul de vedere al atractivităţii acestora, dar şi al eficienţei lor în pregătirea studenţilor pentru piaţa muncii.

 

Link referenţiere articol: https://www.rei.gov.ro/view/Informatii-generale-8

 

In cadrul Univeristatii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în perioada Iunie-Decembrie 2016 se implementează proiectul Cresterea capacitatii institutionale a Universitatii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi asigurarea transparenţei in gestiunea studenţilor, prin implementarea Registrului Matricol Unic CNFIS-FDI-2016-0106.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă cresterea capacitatii institutionale a Universitatii UAB, prin dezvoltarea şi utilizarea unui sistem integrat transparent şi eficient de interconectare şi interoperabilitate intre aplicaţia informatică instituţională de gestiune a studenţilor pe care Universitatea o foloseşte în present, UMS si RMU, în vederea asigurarii unui proces de învăţământ transparent, accesibil şi eficient, prin crearea de metodologii şi proceduri de lucru vizând managementul scolarităţii, metodologii susţinute prin informatizarea acestora.

Calendar operaţionalizare Registru Matricol Unic

 

Etape:

 • 1 august - 15 septembrie 2016- încheierea înregistrării (finalizarea înmatricularii) în sistemul RMU a situaţiei privind evidenţa studenţilor din anul I al anului universitar 2015/2016, cu data de referinţă 1 octombrie 2015 (informaţii referitoare la Datele Personale, Şcolaritate, Burse şi Cazări) prin confirmarea oficială a finalizării acestui proces
  Aceasta imagine va fi parte a celei consolidate la momentul absolvirii, care va valida parcurgerea integrală a programului de studii absolvit la acel moment.
  1 august - 15 septembrie 2016: finalizarea introducerii datelor referitoare la studii preuniversitare şi studii universitare anterioare, pentru studenţii inregistraţi în anul I
  1 august - 30 septembrie 2016: pregătirea datelor referitoare la evidenţa studenţilor din toţi anii de studiu ai anului universitar 2015/2016 şi introducerea acestora în sistemul RMU (recomandabil cu data de referinţă corespunzatoare momentului anterior începerii sesiuni de examene pentru finalizarea anului universitar).

Conform recomandărilor formulate de MENCŞ, încărcarea în sistemul RMU se va face succesiv pe ani de studiu, începând cu ultimul an şi apoi anii anteriori până la anul I. 
1 septembrie - 30 septembrie 2016: actualizarea datelor referitoare la şcolaritatea studenţilor
1 octombrie - 31 noiembrie 2016: finalizarea introducerii datelor referitoare la studii preuniversitare şi studii universitare anterioare, pentru studenţii înregistraţi în ceilalţi ani de studiu ai anului universitar 2015/2016

 

Principalele etape:

1-15 februarie 2016

 • Actualizare Nomenclatoare programe de studiu (în conformitate cu observaţiile transmise de universităţi)
  - Primire observaţii de la universităţile care încă nu au finalizat etapa de verificare;
  - Validare observaţii conform reglementărilor legale în vigoare;

- Introducere modificări în aplicaţia de nomenclatoare;

 • Desemnare oficială de catre universităţi a persoanei care va avea cont institutional
 • Actualizare Nomenclatoare localităţi şi reţea preuniversitară

- Finalizare structură versionabilă reţea preuniversitară (în conformitate cu baza de date preuniversitare pentru perioada 2004-2015 http://bacalaureat.edu.ro/2015/);

- Expunere nomenclatoare pentru corelare cu nomenclatoarele locale utilizate pentru universităţi;
- Corelare localităţi cu cele utilizate la nivelul altor instituţii centrale (versionabile din 6 în 6 luni);
• Testare acces servicii web universităţi

- Prezentare servicii web RMU/REI disponibile pentru universităţi (http://uefiscdi-direct.ro/dokuwiki/doku.php?id=rmu_lista_servicii_public);
- Testare de către universtăţi a conexiunii nesecurizate pentru nomenclatoare;

- Publicare machetă import/export RMU;


15-29 februarie 2016

 • Securizare acces servicii web

- Transmitere de către universităţi a listei de IP-uri care se vor interconectă cu RMU/REI prin servicii web;

- Testare conexiune punct la punct cu serverul UEFISCDI;

- Remediere disfuncţionalităţi comunicaţii;

 • Operaţionalizare administrative

- Testare şi transmitere observaţii cu privire la funcţionarea RMU;

- Golire bază de date utilizată la testare;

- Crearea conturilor instituţionale pentru universităţi;

1-15 martie 2016

 • Introducere manuală/import/servicii web licenţă şi master(responsabil-Universităţi);
 • Introducere programe de doctorat (responsabil-UEFISCDI);

15-31 martie 2016 

 • Introducere manuală/import/servicii web pentru toate ciclurile de studiu.

Având în vedere categoriile de date existente la nivelul universităţilor şi tipurile de date Gestionate naţional de RMU, MENCS a stabilit următoarele termene pentru completarea acestora:

 • 31 martie 2016 -  introducerea datelor personale şi a datelor privind şcolaritatea studentului 
 • 30 aprilie 2016 - introducerea datelor referitoare la burse studenţi şi servicii cazare  
 • 30 iunie 2016 - introducerea datelor referitoare la studii preuniversitare şi studii universitare anterioare 
 • 30 septembrie 2016 - actualizarea datelor referitoare la şcolaritatea studenţilor (cu datele de referinţă reglementate la nivel naţional pentru raportarile oficiale anuale ale MENCS şi INS).  

 

Anunt publicat de Universitate "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Data publicarii: 2016-11-01,13:11:29Data expirarii: 2016-11-14,13:11:29